top of page

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Riskli Yapı Nedir?

     Jeolojik veya fiziksel olarak herhangi bir afet durumuyla karşı karşıya kalındığında direnç gösteremeyecek kadar zayıf bununla birlikte ömrünü tamamlamış, risk altında bulunan her türlü rezerve alan, riskli alan ve riskli yapının değişip dönüşmesi ve nihai sonucun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için uygulanan faaliyetlerin tümü olarak açıklanabilir.

Kentsel Dönüşümün İlk Aşaması Olan Riskli Yapı Tespiti 

Kim Yapar;

Bakanlık lisanslık Firmalar tarafından yapılır

Ne Kadar Sürer;

Başvuru itibarı ile 7 iş günü içinde teknik ekibimizce yapıdan alınan numuneler, laboratuvar testlerinden sonra performans analizi yapılarak ilgili belediyeye teslim edilir.

Riskli Yapı Tespitinin Yaptırılması ;

Vatandaşlar yapılarını, Bakanlıkça lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlara tespit ettirebilirler. Bu aşamada herhangi bir çoğunluk aranmaz. Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile bu tespit yapılabilir. Müracaat için tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi gereklidir. Riskli yapılar, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilir.

Riskli Tespit Edilen Yapılar ;

Yapılan tespitler neticesinde Riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapanlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilir.

     Çevre ve şehircilik bakanlığı sistemine giriş yapılan riskli yapı dosyaları İstanbul ve Ankara'da ilgili belediyelere, diğer illerde ise Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim edilerek inceleme süreci başlatılmış olur ve inceleme sırasında eksik veya hatalı bulunan eksiklikler lisanslı firmalara bakanlık sistemi üzerinden geri bildirimde bulunarak eksiklerin giderilmesi sağlanır. Onaylanan riskli yapılara tapu müdürlüğüne bildirilerek, yapılara şerh koyulması tapu müdürlüğü tarafından yapılır.

Riskli Yapı / Deprem Risk Raporu aşağıdaki süreçler sonucunda oluşur ;

  • Binaya ait projelerin temini ; proje yok ise bina taşıyıcı sistem rölevesi hazırlanır.

  • Bina beton kalitesinin belirlenmesi için kolonlardan “karot numunesi” alınır.

  • Karot ile alınan numunelerin dayanım testleri yapılır ve raporlanır.

  • Betonarme kolon, kiriş ve perdelerin donatı çap ve adetleri tespit edilir.

  • Röntgen ile Betonarme kolon, kiriş ve perdelerde etriye sıklığının tespit edilir.

  • Binanın oturduğu zeminin taşıma gücünün belirlenmesi için zemin etüd raporu hazırlanır.

  • Binanın taşıyıcı sistemi dijital ortamda 3 boyutlu modellenerek “Statik Performans Analiz Raporu” oluşturulur.

  • Yapılan tüm çalışmalar sonucu; İlgili Yönetmeliğe bağlı kalınarak Deprem Risk Raporu hazırlanır ve sizin adınıza ilgili müdürlüğe teslim edilerek ; onay aşamasına dek takibi sürdürülür.

 

bottom of page